Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Procedura pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej - link

Program Wychowawczo-Profilaktyczny - link

 

CKPiU udziela uczniom i słuchaczom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w celu rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, wspomagania w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących podstawę objęcia pomocą.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w CKPiU udzielana jest przez wszystkich nauczycieli, opiekunów, pedagoga i doradcę zawodowego w przypadku:

 • niepełnosprawności
 • niedostosowania społecznego
 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym
 • szczególnych uzdolnień
 • specyficznych trudności w uczeniu się
 • zaburzeń komunikacji językowej
 • choroby przewlekłej
 • sytuacji kryzysowych lub traumatycznych
 • niepowodzeń edukacyjnych
 • zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi
 • trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Formy pomocy

W CKPiU pomoc psychologiczno-pedagogiczna  jest udzielana uczniom i słuchaczom w formie:

 • porad, konsultacji dla uczniów i słuchaczy
 • porad i konsultacji, warsztatów oraz szkoleń organizowanych dla rodziców
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem dalszego kształcenia i kariery zawodowej
 • zajęć rozwijających uzdolnienia dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-07
Data publikacji:2016-03-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1618